Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO 2018

CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Mọi chi tiết xem tại:  CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc


                                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

——————

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2018

     - Địa điểm:  Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè tại ngày ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2018 có quyền tham dự Đại hội.

- Nội dung:

▪ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

▪ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

▪ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

▪ Bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2018-2022;

▪ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: bên cạnh việc gửi thông báo và thư mời họp cho các cổ đông, toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được công bố đầy đủ trên trang web của công ty: nbsteel.vn

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


 -> Ngày 09/03/2018 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL Công bố thông tin về: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết xem tại: Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


    -> HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết xem tại: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018


 -> Ngày 21/03/2018 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ký QĐ số 65/QĐ-NBS bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 21/03/2018

Chi tiết xem tại: TNB Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc


 

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.