Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Quan hệ cổ đông

NBS

 => DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày 25/07/2018 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL công bố thông tin: Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Mọi chi tiết xem tại: Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn


=> CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Mọi chi tiết xem tại:  CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc


=> Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết xem tại: Tài liệu ĐH đồng cổ đông thường niên 2018


=> Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018             

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

——————

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2018

     - Địa điểm:  Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè tại ngày ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2018 có quyền tham dự Đại hội.

- Nội dung:

▪ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

▪ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

▪ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

▪ Bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2018-2022;

▪ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: bên cạnh việc gửi thông báo và thư mời họp cho các cổ đông, toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được công bố đầy đủ trên trang web của công ty: nbsteel.vn

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


 => Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ngày 09/03/2018 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL Công bố thông tin về: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết xem tại: Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


    => HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết xem tại: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018


 -> Ngày 21/03/2018 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ký QĐ số 65/QĐ-NBS bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 21/03/2018

Chi tiết xem tại: TNB Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc


 => Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


  =>Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem trực tuyến tai: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017


 => Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Xem trực tuyến tai: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016


 => Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên: 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

2. Số chứng minh thư: 020062251 cấp ngày 01/11/2008 tại TP. HCM

3. Điện thoại liên hệ: (08) 38 733 625               Fax: (08) 38 730 264

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Uỷ viên Ban Kiểm soát

5. Mã chứng khoán giao dịch: TNB

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.970 cổ phiếu

7.  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.970 cổ phiếu

9. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng sở hữu

10. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 03/11/2011 đến ngày 02/01/2012

Xem trực tuyến tai: CBTT-TB giao dich co phieu cua co dong noi bo Nguyen Thi Thuy Tien


 => Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Nguyễn Minh Tính

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Minh Tính

Xem trực tuyến tai: xem file đính kèm

=>BÁO BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: NGUYỄN MINH TÍNH

Kính gửi:

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Xem trực tuyến tai:    TNB_ BC KQGD mua CP cua co dong noi bo Nguyen Minh Tinh

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Minh Tính (file đính kèm)

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


=> Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2013

Công bố công văn 3488/UBCK-QLPH ngày 22.06.2016 của UBCKNN về việc xử lý tồn tại đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2013

Xem trực tuyến tai:  CBTT_CV 3488 cua UBCKNN ve xu ly ton tai dot phat hanh rieng le


 => Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Xem trực tuyến tại:

  1. Quy che De cu-Ung cu bau bo sung
  2. Thanh vien Ban Kiem soat
  3. QUY CHE LAM VIEC
  4. Tai lieu DHDCD thuong nien 2015_TNB
  5. THE LE BAU CU, HUONG DAN

=> Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Xem trực tuyến tai:Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2014


 => Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

         Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (file kèm)

 Xem trực tuyến tai:   TNB_ Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.


 Ngày 29/3/2014, tại Chi nhánh Nhơn trạch – Công ty cổ phần thép Nhà bè,  các cổ đông của Công ty đã tiến hành thành công phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2014.     Với sự tham dự của 16 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 23.405.726 cổ phiếu (chiếm 91,86%  tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD 2013 và kế hoạch nhiệm vụ 2014.

Xem trực tuyến tai: Thư mời ĐHCĐ 2014

Trong tình cảnh khó khăn chung của ngành thép , với việc dự án di dời tiến hành từ 2012 với nhiều chi phí tăng cao, kết quả SXKD của Công ty năm 2013 chưa đạt được kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông 2013, bị lỗ 14,83 tỉ đồng.  Tuy nhiên, tại Đại hội thường niên 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày kế hoạch sản xuất tiêu thụ 80.000 tấn thép cán các loại cùng với các giải pháp cấp bách, toàn diện về quản trị Công ty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận 2014.

tincodong

Với việc phát huy hiệu quả của dự án di dời và cải tạo, nâng cấp dàn máy cán thép vừa qua,  các cổ đông hy vọng rằng năm 2014  Công ty cổ phần thép Nhà bè sẽ phấn đấu hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên 2014, sản xuất kinh doanh hiệu quả, cải thiện đời sống thu nhập người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.


 => Hủy đăng ký giao dịch đối với 14.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013

          Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với 14.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013

Xem trực tuyến tai: cbtt_qd-590-cua-sgdckhn-20092016-ve-viec-chap-thuan-huy-dkgd-14-trieu-cp


 => Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

          Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

          Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về:

          – Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 (file kèm)

Xem trực tuyến tai:

          -  Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (file kèm)

          -  Thu Moi DHCD 2013 va BCTC 2012

          Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

          Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần thép Nhà bè

          Theo các quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết, sau khi phát hành thành công 14 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty thép Việt nam, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 255 tỉ VND, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu thống nhất tại văn bản trên là yêu cầu bắt buộc.

Xem trực tuyến tai:  Du Thao Dieu Le Moi CTy CP Thep Nha Be

          Tuy nhiên do thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 quá gấp, nên Hội đồng quản trị và Ban soạn thảo Điều lệ Công ty cổ phần thép Nhà bè thống nhất phương án
          -Trên nguyên tắc áp dụng triệt để nội dung, bố cục của bản điều lệ mẫu tại Thông tư 121, những nội dung của Điều lệ hiện hành liên quan trực tiếp đến Công ty  và không trái với các quy định pháp luật hiện hành sẽ được vận dụng vào Điều lệ mới.

          - Sau khi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty tiếp tục xem xét để bổ sung, điều chỉnh cho Điều lệ phù hợp hơn với thực tiễn SXKD và hoạt động của Công ty. Dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bổ sung, sửa đổi thêm.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét và có ý kiến bổ sung để thông qua tại phiên họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/3/2013.

Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung có thể gửi về một trong các địa chỉ sau:
           - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          - Phòng Tổ chức hành chính CTCP Thép Nhà bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ – phường Phú thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh

Mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông.
Trân trọng.


=> Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012

Xem trực tuyến tai: Thu moi tham du DHCD bat thuong 2012

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin “Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2012” (file đính kèm)

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở GDCK Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở GDCK Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


=> Thông báo hạn cuối cùng đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012

Xem trực tuyến tai: TB ve ngay DKCC tham du DHCD bat thuong 2012


=> Biên bản họp ĐHHĐCĐ thường niên

Xem trực tuyến tai:  TNB_CBTT thay doi Chu tich-TV HDQT va Truong ban KS


=> Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

                           CK4

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (file đính kèm)

Xem trực tuyến tại:

    1. TNB_XN so du TKNH
    2. TNB_BC ket qua phat hanh rieng le

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


=> Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu

                        minh-hoa

Xem trực tuyến tại:   thong-bao-thay-doi-giam-so-luong-co-phieu

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.